TagEZ 4.0.0.7

TagEZ 4.0.0.7

TagEZ – Freeware – Windows
A household have at least 5 cameras in some form. Everybody likes to take picture but no one have time & energy to organize them. TagEZ automatically organizes your digital photos so you can quickly find a photo whether its 2 days old or 20 years old. Its cloud based, so your photo stays on your PC only.

While organizing photos at home, TagEZ also interact with you over the email. Think of TagEZ as your assistant at home, who talks to you by emails. It systematically organize & TAG your photos based on your replies. Essentially you are organizing and tagging your photos at home from anywhere in the world.

Its a push button tool, like any appliance at your home. Simply point it to your unorganized photos, start it, and leave it running. TagEZ needs absolutely no babysitting. With TagEZ your photos stays organized, while you add more information from anywhere. You coude be organizing your photos from kids activities, your commute to work or from a boring meeting.

Tổng quan

TagEZ là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi TagEZ.

Phiên bản mới nhất của TagEZ là 4.0.0.7, phát hành vào ngày 14/03/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/01/2017.

TagEZ đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

TagEZ Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho TagEZ!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản